Nội dung chi tiết

research

Bộ Nông nghiệp Dịch Vụ và Tiêu dùng Virginia ký Hiệp Ước Hợp Tác với VABC | Virginia

Đây là một VINH DỰ lớn cho Hội Đồng Doanh Nhân Việt Nam-Hoa Kỳ (VABC) và quý cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Dịch Vụ và Tiêu dùng Virginia đã ký Hiệp Ước Hợp Tác với VABC.

Trong hiệp ước này, VABC được sự hậu thuẫn từ Bộ Nông Nghiệp để quảng bá ngành nông nghiệp của Virginia cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu và đầu tư vào Hạt Rockingham và thành phố Harrisonburg tại tiểu bang Virginia.